Ile kosztuje wykształcenie ucznia i ile do kształcenia swoich dzieci dokładają rodzice - m.in. na takie pytania ma odpowiedzieć badanie BECKER, które prowadzone jest przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w 9 powiatach w Polsce.


BECKER to pierwsze w Polsce, kompleksowe badanie poświęcone prywatnym i publicznym nakładom na edukację i ich uwarunkowaniom. Dzięki temu badaniu możliwe będzie skuteczniejsze zarządzanie i efektywniejsze finansowanie oświaty. Państwa udział w badaniu BECKER jest szczególnie ważny, ponieważ to Państwo najlepiej znają potrzeby i koszty związane z kształceniem dzieci i młodzieży. Badanie BECKER da Państwu możliwość wypowiedzenia się oraz przekazania informacji ważnych dla wszystkich, którzy troszczą się o edukację w Polsce.


Badanie w placówkach edukacyjnych prowadzone będzie przez cały 2013 rok:

  • Jeszcze w roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzone zostały wywiady z dyrektorami szkół i przedszkoli,
  • W okresie wrzesień – listopad 2013 badani będą dyrektorzy placówek pozaszkolnych oraz nauczyciele.

W badaniu wykorzystywane są następujące techniki badawcze:

  • CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) badanie ilościowe przeprowadzane na laptopach. Dzięki użyciu specjalnego oprogramowania na ekranie monitora pojawiają się odpowiednio filtrowane pytania, które ankieter odczytuje i zaznacza wskazaną przez respondenta odpowiedź. W komponencie edukacyjnym zastosowany został wystandaryzowany kwestionariusz dla wszystkich ankietowanych,
  • PAPI (Pen and Papier Interviewing) badania przeprowadzane na wydrukowanych kwestionariuszach, które w zależności od sytuacji, są wypełniane przez ankieterów podczas wywiadów lub samodzielnie przez respondentów,
  • CAWI (Computer Assisted Web Interviewin) badanie podczas którego respondenci samodzielnie wypełniają kwestionariusz umieszczony na stronie www,
  • IDI (Individual in-Depth Interview), czyli Indywidualny Wywiad Pogłębiony polega na szczegółowej I wnikliwej rozmowie z respondentem, której celem jest poznanie perspektywy poznawczej badanego, jego doświadczeń, sposobu postrzegania interesującego nas fragmentu rzeczywistości społecznej, dotarcie do precyzyjnych informacji lub poszerzenie wiedzy związanej z tematem badania. Udziału w badaniu polega na odbyciu swobodnej rozmowy z badaczem, który, posiłkując się scenariuszem wywiadu, ukierunkowuje wywiad na najważniejsze zagadnienia badawcze,
  • FGI (Focus Group Interview), czyli Zogniskowany Wywiad Grupowy jest moderowaną dyskusją osób posiadających wiedzę na temat badanej kwestii, prowadzoną w oparciu o przygotowany scenariusz, ułatwiający ustalenie najważniejszych opinii, rekonstrukcję wzorów myślenia, motywacji, sposobów oceny czy stereotypów.

Informacje udzielane przez uczestników badania objęte są tajemnicą statystyczną, zebrane dane będą wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, a wyniki badania prezentowane będą jedynie w formie raportów zbiorczych.