REGULAMIN LOSOWANIA NAGRÓD SPOŚRÓD SZKÓŁ BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU "EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA CELÓW I KIERUNKÓW ALOKACJI NAKŁADÓW NA EDUKACJĘ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE W POLSCE” pn. BECKER REALIZOWANEGO NA ZLECENIE INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin określa zasady losowania nagród dla szkół biorących udział w badaniu BECKER, realizowanego na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych z siedzibą przy ul. Górczewskiej 8, 01-180 Warszawa przez konsorcjum wykonawców: Millward Brown S.A. z siedzibą przy ul. Branickiego 17, 02-972 Warszawa, PBS sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Junaków 2, 81-812 Sopot oraz (dalej jako Konsorcjum).
  2. Organizatorem losowania jest konsorcjum Millward Brown S.A. - PBS sp. z o.o.
 2. LOSOWANIE
  1. Losowanie nagród odbywać się będzie podczas podsumowujących konferencji organizowanych na terenie poszczególnych powiatów biorących udział w badaniu BECKER. Jeżeli w dalszej części niniejszego regulaminu będzie mowa o powiatach, rozumie się przez to również gminy miejskie, które posiadają status miasta na prawach powiatu.
  2. Warunkiem każdorazowej organizacji losowania nagród dla szkół i przedszkoli w obrębie jednej gminy (dla szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest dana gmina) jest wcześniejszy udział w badaniu BECKER min. 70% radnych tejże gminy.
  3. Warunkiem każdorazowej organizacji losowania nagród dla szkół dla których organem prowadzącym jest starostwo powiatowe jest wcześniejszy udział w badaniu BECKER min. 70% radnych starostwa powiatowego zlokalizowanego na terenie badanego powiatu.
  4. W losowaniu nagród dla każdej gminy/starostwa powiatowego biorą udział jedynie szkoły spełniające jednocześnie następujące warunki:
   1. są zlokalizowane na terenie tej JST, w której w badaniu BECKER wzięło udział 70% radnych
   2. dany powiat był objęty badaniem BECKER,
   3. szkoły te wzięły udział w badaniu BECKER.
  5. Ilość rozlosowanych nagród uzależniona jest od tego, w ilu gminach/starostwach powiatowych min. 70% radnych wzięło udział w badaniu BECKER.
  6. Dla wylosowanych szkół z poszczególnych gmin/starostw powiatowych przewidziano nagrodę pieniężną w kwocie 2000 złotych.
  7. Losowania dokona Komisja utworzona zgodnie z punktem III. Regulaminu. Każdorazowo z losowania sporządzany jest protokół, który podpisują członkowie Komisji biorący udział w danym losowaniu.
  8. Czynności technicznej losowania dokonuje osoba spoza Komisji wyłoniona spośród osób biorących udział w konferencji. Losy będą zawierały numery, którymi oznaczone będą szkoły biorące udział w losowaniu.
  9. W losowaniu biorą udział tylko losy wykonane w taki sposób, aby numer losu nie był widoczny.
  10. Wyniki Losowania są ostateczne. Nie przewiduje się postępowania odwoławczego wobec wyników Losowań.
 3. KOMISJA
  1. Konsorcjum powoła Komisję, której zadaniem jest realizacja postanowień niniejszego Regulaminu, w tym organizacja i przeprowadzenie losowań nagród wśród szkół.
  2. Komisja składa się z 2 członków oraz 1 obserwatora będącego przedstawicielem radnych z danej jednostki samorządu terytorialnego (gminy lub starostwa powiatowego). Komisja może dokonać losowania nagród jedynie w przypadku, gdy podczas losowania obecni będą wszyscy członkowie Komisji zgodnie z punktem 3 poniżej. Skład Komisji dokonującej losowania określać będzie każdorazowo protokół z danego losowania.
  3. Do składu Komisji powołuje się każdorazowo:
   1. 2 członków:
    • 1 przedstawiciela PBS sp. z o.o.,
    • 1 przedstawiciela Millward Brown S.A.
   2. 1 obserwatora weryfikującego poprawność losowania, powołanego w trakcie trwania konferencji:
    • 1 przedstawiciela/przewodniczącego rady gminy lub starostwa powiatowego uczestniczącego w konferencji podsumowującej.
  4. Przebieg każdego z losowań potwierdza protokół podpisany przez osoby wchodzące w skład Komisji.
  5. Każdorazowo protokół określa:
   1. powiat, którego dotyczy losowanie,
   2. gminę lub starostwo powiatowe, którego dotyczy losowanie,
   3. nazwę wylosowanej szkoły,
   4. godzinę rozpoczęcia i zakończenia losowania,
   5. podpisy członków Komisji biorących udział w danym losowaniu.
  6. Do zadań członków Komisji należy:
   1. zorganizowanie i nadzór nad poprawnością przebiegu losowania,
   2. ustalenie listy uczestników losowania uprawnionych do wzięcia udziału w losowaniu nagrody i nadanie im numerów losów,
   3. udział w przebiegu losowania,
   4. przeprowadzenie powtórnego losowania w przypadku gdy, wyłoniony podczas losowania zwycięzca losowania zrezygnuje z nagrody głównej,
   5. sporządzenie protokołu z przebiegu losowania,
   6. nadzorowanie formalności związanych z przekazaniem nagrody.
  7. Do zadań obserwatora Komisji należy:
   1. nadzór nad poprawnością losowania (lub powtórnego losowania);
   2. podpisanie protokołu z przebiegu losowania.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 04.08.2014.
  2. Regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej Projektu BECKER Instytutu Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie w dniu 04.08.2014.
  3. Regulamin jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie PBS sp. z o.o.